Svensk Hållbarhetscertifiering

Hållbarhetsrapport för
ARWAY AB


ARWAY AB har certifierat sitt hållbarhets­arbete genom anslutning till Svensk Hållbarhetscertifierings digitala plattform för ett hållbart företagande.

Juridiskt företagsnamn
ARWAY AB
Orgnr. 556756-1591

Gamla Brogatan 26 4TR
111 20 Stockholm

www.arway.se

LinkedIn Facebook

2. Förord

aRway ska följa aktuell miljölagstiftning, regler, krav och normer och arbeta för ständiga förbättringar i sitt miljöarbete. Vi vill att aRway ska uppfattas som aktiv och trovärdig i sitt miljöarbete både: 1) Internt för en fortsatt satsning på miljö- och hälsoanpassning av verksamheten. 2) Externt för en minskad miljöpåverkan (vid produktionen) av våra tjänster/produkter. - 
aRway ska fortsätta förebygga och minska miljöbelastningen från verksamheten genom ett systematiskt miljöarbete med en strävan mot ständiga förbättringar.

3. Företagspresentation

aRway grundades 2009 och har i dagsläget 12 anställda. Våra medarbetare har högskoleutbildning och flertalet är civilingenjörer, systemvetare eller civilekonomer. Vårt starka fokus på verksamhetsarkitektur och modellering har gjort oss till en attraktiv arbetsgivare och en långsiktig kompetenspartner till många stora företag och organisationer. Vi har kontor i centrala Stockholm men arbetar med kunder över hela landet.

www.arway.se

4. Hållbarhetsansvarig

Följande person har utsetts till Hållbarhetsansvarig

Patrik Hallén

5. Introduktion till hållbarhet

Hållbarhet innebär att använda resurser med omtanke om framtiden

Det avser såväl naturresurser och energi som människor och samhälle samt ledarskap och lönsamhet i företagande och entreprenörskap. Ett hållbart företagande handlar om att medvetet och långsiktigt arbeta i rätt riktning vad avser...

Miljö

Återvinning av naturresurser och förnybar energianvändning som leder till en bättre miljö och begränsade klimatförändringar.

Människa

Arbetsmiljö, utbildning och samhällsansvar som leder till hälsa och utveckling, både för företaget, individen och samhället.

Ekonomi

Ledarskap och lönsamhet som leder till engagemang och långsiktighet kring hållbarhet samt möjlighet att investera för framtiden.

6. Introduktion till Svensk Hållbarhetscertifiering
Svensk Hållbarhetscertifiering är en idéell förening vars mål är är att öka medvetenheten om hållbarhet och göra Sveriges alla företag lite mer hållbara. Vi hjälper företag att upptäcka vad hållbarhet innebär för just deras verksamhet och hur de kan arbeta mer hållbart. Med vår digitala plattform kan de, mäta, förbättra, följa upp och visa upp sitt hållbarhetsarbete samt sprida sitt ställningstagande för hållbarhet.

7. Uppförandekod
Vi anser att hållbarhet är viktigt i vår verksamhetVi anser att vi har ett ansvar för miljö, människa och ekonomiVi hjälper våra kunder att ta så hållbara beslut som möjligtVi ifrågasätter gamla arbetssätt för att hitta nya mer hållbaraVi använder förnybar energi där det finns möjlighetVi strävar efter en ekonomi som tillåter innovation och investeringar för framtiden

Uppförandekoden är en generell beskrivning av hur företaget agerar kring hållbarhetsfrågor

8.

Hållbarhetsarbetet vilar på tre grunder

Miljö

Ekologi

Människa

Samhälle

Ekonomi

Ledarskap

8 A. Miljö

Konservering och återvinning av naturresurser och förnybar energianvändning som leder till en bättre miljö och begränsade klimatförändringar.

Uppfyllt Påbörjat

Grund
Vi beaktar miljöaspekter i våra beslut och val Vi anstränger oss att bevara naturresurser Vi använder återvunna naturresurser där det finns möjlighet Vi prioriterar att använda naturresurser som går att återvinna Vi återvinner naturresurser där det finns möjlighet Vi anstränger oss att spara energi så långt vi kan Vi använder förnybar energi där det finns möjlighet Vi anstränger oss för att minska våra koldioxidutsläpp Vi utvärderar löpande vårt miljöarbete

8 B. Människa

Arbetsmiljö, utbildning och samhällsansvar som leder till hälsa och utveckling, både för individen, företaget och samhället.

Uppfyllt Påbörjat

Grund
Vi beaktar sociala aspekter i våra beslut och val Vi arbetar för en så bra arbetsmiljö som möjligt

8 C. Ekonomi

Ledarskap och lönsamhet som leder till engagemang och långsiktighet kring hållbarhet samt möjlighet att investera för framtiden.

Uppfyllt Påbörjat

Grund
Vi anser att hållbarhet är viktigt i vår verksamhet Vi anser att vi har ett ansvar att arbeta mer hållbart Vi prioriterar ekonomi och långsiktighet i varje beslut och val Vi har ekonomiska marginaler för att hantera omställningar och kriser Vi håller oss informerade och uppdaterade inom hållbarhet för vårt affärsområde Vi anstränger oss att uppfylla våra kunders förväntningar på hållbarhet Vi ifrågasätter gamla arbetssätt för att hitta nya och mer hållbara Vi utvärderar vår affärsmodell i grunden för att se hur den kan bli mer hållbar Vi utvärderar våra produkter eller tjänster i grunden för att se hur de kan bli mer hållbara Vi utvärderar löpande vårt hållbarhetsarbete

8 D. Övriga

Uppfyllt Påbörjat

9. Framsteg

10. Välgörenhet

För att bidra till FNs hållbarhetsmål Globala Målen skänks 10% av avgiften för Svensk Hållbarhets­certifiering till välgörenhets­organisationer som bidrar till att uppnå de mål som kan vara svåra att påverka från den egna organisationen/företaget.

50% Föreningen för Fairtrade 50% Världsnaturfonden WWF

11. Fördjupning

  • Ett systematiskt miljöarbete i Arway AB innebär att:
  • Gällande miljölagstiftning, andra aktuella regler och krav utgör miniminivå i aRways miljöarbete.
  • Ledningsgruppen eller/och annan utsedd ansvarig formulerar årliga konkreta mål för aRways miljöarbete.
  • Ständiga förbättringar ska vara vägledande för oss i ett successivt utökat miljöarbete.
  • Ledningsgruppen eller/och annan utsedd ansvarig ansvarar att denna miljöpolicy och 
de aktuella målen efterlevs och successivt revideras.
  • Ledningsgruppen eller/och annan utsedd ansvarig gör årliga utvärderingar och revisioner av Arway ABs miljöarbete utifrån utökade och nyformulerade mål.

  • 
Utgångspunkter och principer:
  • Att vi strävar efter att förbättra lönsamheten och effektivisera verksamheten utifrån miljöhänsyn.
  • Att vi följer den s.k. utbytesprincipen, vilken betyder att kontinuerligt byta ut äldre sämre fungerande teknik mot nyare och mer miljövänlig teknik och utrustning.
  • Att miljöarbetet följer den s.k. försiktighetsprincipen, vilket betyder att undvika riskfylld produktion eller verksamhet, och istället hitta säkrare arbetssätt och metoder.

12. Självskattning och Kontroll

Denna hållbarhetsrapport är skapad genom självskattning. Svensk Hållbarhetscertifiering gör stickprov och begär in verifikationer för påståenden och svar. ARWAY AB har genom våra användarvillkor åtagit sig att inte använda denna tjänst för att göra osanna eller bedrägliga påståenden om omständigheter rörande deras hållbarhetsarbete eller hållbarhet i allmänhet. Brott mot detta kan resultera i en återkallad certifiering och tjänst.

13. Urval

Denna hållbarhetsrapport innehåller endast det urval av hållbarhetsarbetet som valts att visas här.


Vill ni också bli ett mer hållbart företag?

Skapa och presentera enkelt en hållbarhetsrapport som den här för er egen verksamhet. Länka sedan till den från er hemsida och e-postsignatur med vårt sigill nedan.

hållbarhet certifiering

Påbörja ert hållbarhetsarbete med oss och skapa enkelt er hållbarhetsrapport idag!

Läs mer