Svensk Hållbarhetscertifiering

Hållbarhetsrapport för
Nyföretagarcenter Syd


Nyföretagarcenter Syd har certifierat sitt hållbarhets­arbete genom anslutning till Svensk Hållbarhetscertifierings digitala plattform för ett hållbart företagande.

Juridiskt företagsnamn
Stiftelsen Nyföretagarcenter Syd
Orgnr. 802624-4247

c/o Roland Gudinge
Kungsgatan 21
261 31 Landskrona

www.nyforetagarcentersyd.se/

LinkedIn Facebook

2. Förord

Stiftelsen arbetar aktivt med de globala hållbarhetsmålen där vi anser att jämställdhet är att av de viktigaste målen för att uppnå hållbara företag och företagande. Vi brinner också för mångfald och ungt entreprenörskap som sätt att aktivt skapa framtiden. Vi ger oss vinn om att dessa perspektiv genomsyrar allt vi gör både internt och externt - till exempel i styrelsens sammansättning, våra rådgivare, val av samarbetspartners och i genomförande av program och aktiviteter.

3. Företagspresentation

Stiftelsen Nyföretagarcenter Syds verksamhet består i kostnadsfri rådgivning, utbildning och kontaktfrämjande åtgärder till nyföretagare i samband med företagsetablering samt hjälp till etablerade företag i omställning till hållbara affärsmodeller och strategier. Stiftelsen syfte är att verka för ett hållbart företagande som ger växtkraftiga företag och arbetstillfällen, främja det lokala näringslivet samt utveckla och bredda bilden av entreprenörskap och företagande.

www.nyforetagarcentersyd.se/

4. Hållbarhetsansvarig

Följande person har utsetts till Hållbarhetsansvarig

Roland Gudinge

5. Introduktion till hållbarhet

Hållbarhet innebär att använda resurser med omtanke om framtiden

Det avser såväl naturresurser och energi som människor och samhälle samt ledarskap och lönsamhet i företagande och entreprenörskap. Ett hållbart företagande handlar om att medvetet och långsiktigt arbeta i rätt riktning vad avser...

Miljö

Återvinning av naturresurser och förnybar energianvändning som leder till en bättre miljö och begränsade klimatförändringar.

Människa

Arbetsmiljö, utbildning och samhällsansvar som leder till hälsa och utveckling, både för företaget, individen och samhället.

Ekonomi

Ledarskap och lönsamhet som leder till engagemang och långsiktighet kring hållbarhet samt möjlighet att investera för framtiden.

6. Introduktion till Svensk Hållbarhetscertifiering
Svensk Hållbarhetscertifiering är en idéell förening vars mål är är att öka medvetenheten om hållbarhet och göra Sveriges alla företag lite mer hållbara. Vi hjälper företag att upptäcka vad hållbarhet innebär för just deras verksamhet och hur de kan arbeta mer hållbart. Med vår digitala plattform kan de, mäta, förbättra, följa upp och visa upp sitt hållbarhetsarbete samt sprida sitt ställningstagande för hållbarhet.

7. Uppförandekod
Till oss själva och andra ställer vi frågor såsom: Hur kan företagen bidra till att både nå de globala målen och driva utvecklingen till ett hållbart samhälle och värld? Vad är det som skapar värde och mening? Stiftelsen arbetar aktivt med de globala hållbarhetsmålen där vi anser att jämställdhet är ett av de viktigaste målen för att uppnå hållbara företag och företagande. Vi brinner också för mångfald och ungt entreprenörskap som sätt att aktivt skapa framtiden. Vi ser företagande som en del av en helhet, ett ekosystem, där samskapande och att arbeta tillsammans ger gemensam framgång. Och där det levande står i centrum.

Uppförandekoden är en generell beskrivning av hur företaget agerar kring hållbarhetsfrågor

8. Fokusområden

Följande områden har identifierats ha extra relevans och vikt för verksamheten

9.

Hållbarhetsarbetet vilar på tre grunder

Miljö

Ekologi

Människa

Samhälle

Ekonomi

Ledarskap

9 A. Miljö

Konservering och återvinning av naturresurser och förnybar energianvändning som leder till en bättre miljö och begränsade klimatförändringar.

Uppfyllt Påbörjat

Grund
Vi beaktar miljöaspekter i våra beslut och val Vi prioriterar att använda naturresurser som går att återvinna Vi utvärderar löpande vårt miljöarbete Vi anstränger oss att bevara naturresurser Vi använder återvunna naturresurser där det finns möjlighet Vi återvinner naturresurser där det finns möjlighet Vi anstränger oss att spara energi så långt vi kan Vi anstränger oss för att minska våra koldioxidutsläpp

9 B. Människa

Arbetsmiljö, utbildning och samhällsansvar som leder till hälsa och utveckling, både för individen, företaget och samhället.

Uppfyllt Påbörjat

Grund
Vi arbetar för en så bra arbetsmiljö som möjligt Vi engagerar oss i vårt lokala samhälle Vi positionerar vårt företag som ett socialt ansvarsfullt alternativ Vi positionerar våra produkter eller tjänster som socialt ansvarsfulla alternativ Vi utvärderar löpande vårt arbete kring sociala aspekter Vi beaktar sociala aspekter i våra beslut och val

9 C. Ekonomi

Ledarskap och lönsamhet som leder till engagemang och långsiktighet kring hållbarhet samt möjlighet att investera för framtiden.

Uppfyllt Påbörjat

Grund
Vi anser att hållbarhet är viktigt i vår verksamhet Vi anstränger oss att ha en transparent och tydlig kommunikation kring vårt hållbarhetsarbete Vi har ett sammhällsengagemang relaterat till vårt affärsområde eller lokala samhälle Vi håller oss informerade och uppdaterade inom hållbarhet för vårt affärsområde Vi anstränger oss att uppfylla våra kunders förväntningar på hållbarhet Vi ifrågasätter gamla arbetssätt för att hitta nya och mer hållbara Vi utvärderar våra produkter eller tjänster i grunden för att se hur de kan bli mer hållbara Vi utvärderar löpande vårt hållbarhetsarbete Vi anser att vi har ett ansvar att arbeta mer hållbart Vi prioriterar ekonomi och långsiktighet i varje beslut och val Vi har ekonomiska marginaler för att hantera omställningar och kriser Vi har en ekonomi som möjliggör investeringar i våra medarbetare och arbetsmiljö

9 D. Övriga

Uppfyllt Påbörjat

10. Framsteg

11. Välgörenhet

För att bidra till FNs hållbarhetsmål Globala Målen skänks 10% av avgiften för Svensk Hållbarhets­certifiering till välgörenhets­organisationer som bidrar till att uppnå de mål som kan vara svåra att påverka från den egna organisationen/företaget.

100% Plan International Sverige

12. Fördjupning

Vår framtidsvision är att öppna upp den entreprenöriella potentialen i hela Skåne genom att stärka både kultur och struktur för samskapande och förstärka utbytet mellan stad och landsbygd. Stiftelsen vill bidra till kommunernas och regionens arbete med att aktivt stärka den breda och unika näringslivsstrukturen. Vi ser stor potential i att attrahera fler investeringar och etableringar till regionen. Vi vill aktivt stödja arbetet med nya och växande företag genom rådgivning och möjligheter till internationalisering i samverkan med andra aktörer, och därmed fungerar som ett strategiskt verktyg för kommunernas och andra aktörers näringslivsarbete. Stiftelsen vill även aktivt lyfta frågor kring samhällsbyggnad, infrastruktur och hållbara samhällen. Vi ser det som viktigt att förstärka Skånes och Öresundsregionens roll som arbetsmarknadsregion. I samarbete med flera olika aktörer arbetar vi t ex aktivt för att nå personer som står långt ifrån arbetsmarknaden genom att introducera entreprenöriella förhållningssätt som ett sätt att bidra i samhället och använder entreprenörskap som verktyg för att bryta utanförskap.

13. Självskattning och Kontroll

Denna hållbarhetsrapport är skapad genom självskattning. Svensk Hållbarhetscertifiering gör stickprov och begär in verifikationer för påståenden och svar. Nyföretagarcenter Syd har genom våra användarvillkor åtagit sig att inte använda denna tjänst för att göra osanna eller bedrägliga påståenden om omständigheter rörande deras hållbarhetsarbete eller hållbarhet i allmänhet. Brott mot detta kan resultera i en återkallad certifiering och tjänst.

14. Urval

Denna hållbarhetsrapport innehåller endast det urval av hållbarhetsarbetet som valts att visas här.


Vill ni också bli ett mer hållbart företag?

Skapa och presentera enkelt en hållbarhetsrapport som den här för er egen verksamhet. Länka sedan till den från er hemsida och e-postsignatur med vårt sigill nedan.

hållbarhet certifiering

Påbörja ert hållbarhetsarbete med oss och skapa enkelt er hållbarhetsrapport idag!

Läs mer